Avís legal

Copyright © Promic, SA. 2018

Queden reservats tots els drets de la documentació continguda en aquesta web, sempre que no es citi la font d'on s'ha extret.

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, per qualsevol finalitat i per qualsevol mitjà.
 

Avís legal, politica de privacitat i protecció de dades personals

A través del present avís, PROMIC GROUP (Promic S.A. y Sueros y Derivados S.L.U), informa als usuaris del lloc web www.promic.es, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a PROMIC GROUP. les dades personals que els són sol·licitades en el lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, els quals són de titularitat i responsabilitat de PROMIC GROUP, que porta a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de procedir a la seva sol·licitud, així com a l'enviament d'informació comercial, pels mitjans tradicionals i electrònics, sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
 

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb les dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'entrada defectuosa de dades en els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.
 

PROMIC GROUP, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i els demés riscos possibles.
 

Igualment, PROMIC GROUP, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i al seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de prestació de serveis de tractament de dades per compte de tercers, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de PROMIC GROUP.
 

L'usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d'acord amb el què s'estableix en la LOPD i les demés normatives aplicables a l'efecte, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a promic@promic.es a PROMIC GROUP, amb direcció a Ctra. C-17z km 72,5 (08508 Les Masies de Voltregà), en la que s'acrediti la identitat de l'usuari.
 

En el cas que es prestés algun tipus de servei especial en el què es determinin uns procediments específics diferents a aquests, en lo relatiu a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
 

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. PROMIC GROUP no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.
 

PROMIC GROUP es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s'introdueixin.


 

Adreça

Ctra. C-17z, Km 72.5,
08508 Les Masies de Voltregà
(Barcelona) Espanya

+34 938 502 727

Comparteix el contingut